Czerniaków Fortress, Warsaw…Fort IX Czerniaków… El Fuerte IX Czerniaków, Varsovia

Text credits:
http://www.warsawtour.pl/en/tourist-attractions/czerniak-w-fortress-fort-ix-czerniak-w-161515.html

This forms part of the fortification known
as the ‘outer ring fortress’ in Warsaw.
The fort was built in the 1880s, on a plan similar to a pentagon. In the early 20th century, it was decided to demolish it, and it was therefore blown up, leaving only the barracks and a few underground forts. These forts became an important point of the defense of Warsaw in 1939, and were also important during the Warsaw Uprising. One of the heroic defenders of the fortress was Janusz Kusociński, an Olympian, who was wounded in the fighting; this event is commemorated by a stone fort standing at the memorial site. After the war, the fort was cutting off Powsińska Street, so the eastern part was transformed into a park, and the western part, which belongs to the Museum of the Polish Army, became a storage place for military equipment. At the end of the 1990s, two museum branches opened here: the Museum of Polish Military Technology and the Katyń Museum. In them, one can see military equipment, including helicopters, tanks, transporters, and how they work.
Currently there are ongoing renovations on the fort.

Español
Créditos de este texto:
http://www.warsawtour.pl/es/node/163838

Forma parte de las fortificaciones conocidas como anillo exterior de la Fortaleza de Varsovia.
El fuerte fue construido en los años 80 del silo XIX según un diseño semejante a un pentágono. A principios del siglo XX se tomó la decisión de demolerlo. Fueron entonces voladas las instalaciones militares, dejándose sólo las barracas y unas pocas fortificaciones subterráneas. El Fuerte fue muy importante durante la defensa de Varsovia en el año 1939; también jugó su papel en los combates durante el Alzamiento de Varsovia. Uno de los heroicos defensores de la fortaleza fue el deportista olímpico Janusz Kusociński; quien resultara herido en los combates, lo cual es recordado con una piedra conmemorativa junto a la fortaleza. Después de la guerra, a través de los terrenos de la fortaleza se construyó la calle Powsińska. La parte oriental se transformó en un parque y la occidental, perteneciente al Museo del Ejército Polaco, era el lugar en el que se almacenaba el equipamiento militar. A finales de los años 90 fueron abiertas aquí dos secciones del museo: El Museo de la Tecnología Militar Polaca (Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej) y el Museo de Katyn (Muzeum Katyńskie), en los que se podía ver equipos militares, como por ejemplo: helicópteros, tanques, transportadores y cañones.
Actualmente en los terrenos del fuerte se llevan a cabo trabajos de reconstrucción.

Polski
kredyty tego tekstu:
http://www.warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje/fort-ix-czerniak-w-161418.html

Element umocnień wchodzący w skład tzw. pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa.
Fort został zbudowany w latach 80. XIX wieku na planie zbliżonym do pięciokąta. Na początku XX wieku podjęto decyzję o jego likwidacji. Wysadzono wtedy w powietrze obiekty bojowe pozostawiając tylko koszary, z nielicznymi, przykrytymi ziemią, fortami. Fort był ważnym punktem obrony Warszawy w 1939 roku, miał także znaczenie w czasie walk powstania warszawskiego. Jednym z bohaterskich obrońców twierdzy był olimpijczyk Janusz Kusociński – został ranny podczas walk, co upamiętnia stojący przy forcie głaz pamiątkowy. Po wojnie przez teren fortów przebita została ulica Powsińska. Wschodnią część przekształcono w park, a część zachodnia, należąca do Muzeum Wojska Polskiego, była miejscem gromadzenia sprzętu wojskowego. Pod koniec lat 90. zostały tu otwarte dwa oddziały muzeum – Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej i Muzeum Katyńskie, w których można było zobaczyć sprzęt wojskowy, m.in.: helikoptery, czołgi, transportery oraz działa.

2 thoughts on “Czerniaków Fortress, Warsaw…Fort IX Czerniaków… El Fuerte IX Czerniaków, Varsovia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.