Cathedral of Saint John the Baptist, Wroclaw Poland… Catedral de San Juan Bautista, Breslavia Polonia

Text credits:
http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/en/about-routes/the-trail-of-the-history-and-tradition-of-wroclaw/description-of-the-main-objects-on-the-trail/the-roman-catholic-cathedral-of-saint-john-the-baptist/

The Roman Catholic Cathedral of Saint John the Baptist
The Cathedral of Wrocław is one of the most precious monuments of the city. Its creation is associated with the date of 1000 when the Congress of Gniezno, along with the foundation of bishopric of Wrocław took place (since 1930, the archbishopric). It was erected on Ostrów Tumski and was dedicated to John the Baptist. Its current appearance is a result of the effort made by the bishops of Wrocław. In the second half of the 12th century, on the site of former buildings, a Romanesque cathedral was raised. In the 13th century Bishop Thomas I erected a Gothic presbytery with an ambit.
Two small steeples were located over the corners of the ambit, and the presbytery is capped with ribbed hexagonal vaulting. In the times of the Bishop Nankier and the Bishop Preczlaw of Pogarell (14th century) the body of the church was raised, together with the lower parts of the western steeples, sacristy and St Mary’s Chapel in Brick Gothic. The side chapels and the upper tier of the northwestern steeple, along with the spire, were constructed in the 15th century. The southwestern steeple was built only to the level of two storeys. In the 16th century, Bishop John V Thurzo funded a new portal in the sacristy, which is considered to be one of the first pieces of Renaissance art in Silesia. During the period of the Counter-Reformation, the interior of the cathedral was more Baroque in style. In the second half of the 19th century, works were conducted which restored the main Gothic style. During the siege of Wrocław in 1945, the cathedral was severely damaged. Reconstruction conducted within 50 years after the war caused some controversy due to the the Postmodern spires styled after the Gothic ones.
The cathedral is made of brick, it has three naves arranged in the scheme of a basilica, and a rectangular ambit. The central nave along with the presbytery is 68 m long, 8 m wide and 22.7m high. The spires are 91 m high, which makes them the highest spires in the city. The central nave is capped with reconstructed Baroque cross vaulting. Over the presbytery, one can find a hexagonal vaulting, while the aisles and ambit have cross-rib vaulting. In the presbytery one can see the late Gothic triptych of the Dormition of the Virgin from 1522, made in Lubin. Above it a sculpture of the Madonna is placed; the figures of Saint Hedwig, Saint Christopher and Saint John the Baptist are featured on the sides. The stained-glass windows depict the patron saints of the cathedral; Saint John the Baptist, Saint Vincent and the patron of the Piast dynasty – Saint Bartholomew. The Baroque pulpit is emblazoned with bas-reliefs in alabaster. Impressive tombstones and epitaphs from the 14th to the 17th centuries are also worth seeing.
The cathedral has twenty chapels. The most glorious are the gothic Chapel of Saint Mary, and the two baroque Chapels of Saint Elisabeth and Corpus Christi, known also as the Electoral Chapel. The tombstones of Preczlaw and Bishop Roth (sculpted by Peter Vischer) are also located in the church. In the Baroque chapels one can find pieces of art by the most accomplished artists from Rome (a bust of the Cardinal Friedrich von Hesse) Prague or Vienna (J. B. Fischer von Erlach, F. M. Brokof).
The cathedral has four bells. A pipe organ with 151 voices is located in the choir.

Español
Créditos de este texto:
http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/es/las-rutas/ruta-de-historia-y-tradicion-de-wroclaw/descripcion-de-los-principales-objetivos-en-el-camino/catedral-catolica-romana-de-san-juan-bautista/

Catedral católica-romana de San Juan Bautista
La catedral de Wroclaw pertenece a los monumentos más valiosos de la ciudad. Su formación se asocia con el año 1000, a la junta de Gniezno y a la fundación de la diócesis de Wroclaw (desde 1930 el Arzobispado). Fue construido en Ostrów Tumski. Recibió el nombre de San Juan Bautista. Su aspecto actual es el resultado de los esfuerzos realizados por obispos de Wroclaw. En la segunda mitad del s XII, en el lugar de antiguas construcciones se levantó una catedral romana. En el siglo XIII, el obispo Tomas I construyo el presbiterio gótico con ambulatoria. Por encima de las esquinas fueron colocadas dos torres medianas y el presbiterio fue cubierto con una bóveda de crucería. En tiempos de los obispos y Nanker y Przecław de Pogorzela (siglo XIV), fue construida la parte inferior de la estructura, parte de las torres occidentales, la sacristía y la capilla de la Virgen de estilo gótico reductivo. En el siglo XV se crearon las capillas laterales y los pisos superiores de la torre noroeste con una cúpula. La torre suroeste fue construida sólo con cuatro pisos de altura. En los años 1465-1468 se construyó el pórtico occidental decorado. En el siglo XVI, el Obispo Jan Turzo fundó el nuevo portal de la sacristía, considerada como una de las primeras obras renacentistas en Silesia. En la temporada de la contrarreforma los interiores de la catedral poseían un carácter barroco. En la segunda mitad del siglo XIX, se llevó a cabo la “regoticación”. Durante el asedio a Wroclaw en 1945, la catedral sufrió graves daños. Medio siglo después de la guerra se llevó a cabo una reconstrucción polémica, al acabar las torres occidentales con cúpulas post-modernas con forma relacionada a gótica.
La catedral es una construcción de ladrillo, de tres naves en distribución de basílica, con soporte rectangular. La nave principal junto con el presbiterio tiene 68 m de largo, 8 m de ancho y 22,7 m de alto. Las torres principales están cubiertos con cascos de cobre, miden 91 metros y son las más altas de la ciudad. La nave principal está cubierta con una bóveda reconstruida de estilo crucería barroca, el presbiterio con bóveda de seis divisiones y las naves laterales y de soporte, tienen bóvedas de crucería. En el presbiterio se puede ver un tríptico del gótico tardío de la Virgen de 1522 de Lubin. Por encima de la estatua de la Virgen, a los costados están las estatuas de los santos: Eduviges (Jadwiga), Cristóbal y Juan Bautista. Las vidrieras muestran los patrones de la Catedral: San Juan Bautista, San Vicente y el patrón de la casa Piast -San Bartolomé-. El púlpito barroco está decorado con bajo relieves de alabastro. Salta a la vista la gran cantidad de lápidas y excelentes epitafios desde el siglo XIV al siglo XVIII.
La Catedral cuenta con veinte capillas. Las mas esplendidas son; la Capilla Gótica de la Virgen y las capillas barrocas de Santa Isabel y Corpus Christi, llamada de electores. También tiene las tumbas de Przecław y el obispo Roth (hechas por Peter Vischer), y en las capillas de estilo barroco están las obras de los artistas más grandes de Roma (incluyendo un busto del cardenal Federico de Hesse) o Praga y Viena (J.B. Fischer von Erlach, F.M. Brokof).
La catedral tiene cuatro campanas. En el coro tiene un órgano de tubos de 151 voces.

Polski
Kredyty tego tekstu:
http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/o-szlakach/szlak-historii-i-tradycji-wroclawia/opis-glownych-obiektow-na-szlaku/katedra-rzymskokatolicka-pw-sw-jana-chrzciciela/

Katedra wrocławska należy do najcenniejszych zabytków miasta. Jej powstanie wiąże się z jubileuszem roku tysięcznego, Zjazdem Gnieźnieńskim i założeniem biskupstwa we Wrocławiu (od 1930 r. arcybiskupstwo). Wzniesiona została na Ostrowie Tumskim, a jej patronem jest święty Jan Chrzciciel.
W 2. poł. XII w. w miejscu starszych budowli powstała katedra romańska. W XIII w. biskup Tomasz I wzniósł gotyckie prezbiterium z ambitem. Nad narożami obejścia ulokowane zostały dwie niewielkie wieże, prezbiterium nakryto żebrowymi sklepieniami sześciodzielnymi. W czasach biskupów Nankera i Przecława z Pogorzeli (XIV w.) wzniesiono korpus z dolnymi partiami wież zachodnich, zakrystię i kaplicę mariacką w stylu gotyku redukcyjnego. W XV w. dobudowano kaplice boczne, podwyższono i nakryto hełmem północno-zachodnią wieżę (druga wieża nadal miała zaledwie dwie kondygnacje). W XVI w. biskup Jan Turzo ufundował nowy portal zakrystii, jedno z pierwszych dzieł renesansu na Śląsku. W okresie kontrreformacji wnętrza katedry miały charakter barokowy. W 2 poł. XIX w. przeprowadzono regotyzację. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 r. została poważnie zniszczona, a przez powojenne półwiecze była odbudowywana. W tym okresie wieże zachodnie otrzymały postmodernistyczne hełmy nawiązujące do gotyku.
Katedra jest budowlą ceglaną, trójnawową w układzie bazylikowym, z prostokątnym obejściem. Nawa główna wraz z prezbiterium ma 68 m długości, 8 m szerokości i 22,7 m wysokości. Wieże główne mają wysokość 91 m i są najwyższe w mieście. Nawa główna przykryta jest zrekonstruowanym barkowym sklepieniem krzyżowym, prezbiterium – sześciodzielnym, nawy boczne i obejścia – sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W prezbiterium zobaczyć można późnogotycki tryptyk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z 1522 r. Powyżej znajduje się figura Madonny, po jej bokach stoją rzeźby świętych: Jadwigi, Krzysztofa oraz Jana Chrzciciela. Na witrażach umieszczono patronów katedry: św. Jana Chrzciciela i św. Wincentego oraz patrona Piastów św. Bartłomieja. Barokową ambonę zdobią płaskorzeźby w alabastrze. Na uwagę zasługują liczne znakomite nagrobki i epitafia z XIV-XVIII w.
W Katedrze znajduje się 20 kaplic. Najwspanialsze z nich to gotycka kaplica Mariacka, oraz barokowe św. Elżbiety i Bożego Ciała, zwana Elektorską. Znajdują się tu także nagrobki biskupów Przecława i Rotha, zaś w kaplicach barokowych dzieła najwybitniejszych artystów rzymskich (m.in. popiersie kardynała Fryderyka heskiego), czy praskich i wiedeńskich (J. B. Fischer von Erlach, F. M. Brokof).
Katedra posiada cztery dzwony. Na jej chórze mieszczą się 151-głosowe organy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.